30 May 2016

5. 2. 2016 | Susan

Jan Huibert den Otter
“Niobia-supported Cobalt Catalysts for Fischer-Tropsch Synthesis”
Promotor: Prof.dr.ir. K.P. de Jong (Utrecht University)